Enerji Etüdü ve Verimlilik Artırıcı Proje ( VAP ) Hazırlama

Proje İçin Lütfen İletişime Geçiniz.
0,00 € vergi hariç
Enerji verimliliğinin artırılmasına yönelik bilgi toplama, ölçüm, değerlendirme ve raporlama aşamalarından oluşan çalışmalara enerji etüdü adı verilmektedir. 
Enerji tasarruf potansiyellerini, enerji atıklarını ve sera gazı emisyonlarını belirlemek, bunlarla ilgili geri kazanımı sağlayacak veya önleyecek tedbirleri teknik ve ekonomik boyutları ile ortaya koymak amacıyla yapılır. 

Uygulama Süreçleri Nelerdir?
Verimlilik Artırıcı Projeler işletmeler ve Enerji Verimliliği Danışmanlık Şirketleri arasında yapılan ve enerji tasarruf miktarıyla ilgili olan uygulama anlaşması kapsamında enerji tasarruf miktarını garanti etmek suretiyle uygulanacaktır.
Enerji Verimliliği Danışmanlık Şirketleri belirtmiş olduğu tasarruf garantisini uygulama öncesi ve sonrası yapacağı ölçümlerle endüstriyel işletme ve yetkilendirildiği kurumun temsilcileri huzurunda kanıtlamak durumundadır.   

“Enerji Kaynaklarının ve Enerjinin Kullanımında Verimliliğin Artırılmasına Dair Yönetmelikte” belirtildiği üzere; enerji verimliliğini artırıcı önlemler olarak enerji etütlerinde ve hazırlanacak olan Verimlilik Artırıcı Projelerde aşağıdaki önlemler öncelikle dikkate alınacaktır.

 - Yakma sistemlerinde yanma kontrolü ve optimizasyon ile yakıtların verimli yakılması
 - Isıtma, soğutma, iklimlendirme ve ısı transferinde en yüksek verimin elde edilmesi
 - Sıcak ve soğuk yüzeylerde ısı yalıtımının standartlara uygun olarak yapılması, ısı üreten, dağıtan ve kullanan tüm ünitelerin yalıtılarak istenmeyen ısı kayıplarının veya kazançlarının en aza indirilmesi
 - Atık ısı geri kazanımı
 - Isının işe dönüştürülmesinde verimliliğinin artırılması
 - Elektrik tüketiminde kayıpların önlenmesi
 - Elektrik enerjisinin mekanik enerjiye veya ısıya dönüşümünde verimliliğin artırılması
 - Otomatik kontrol uygulamaları ile insan faktörünün en aza indirilmesi
 - Kesintisiz enerji arzı sağlayacak girdilerin seçimine dikkat edilmesi
 - Makinelerin enerji verimliliği yüksek olan teknolojiler arasından, standardizasyon ve kalite güvenlik sisteminin gereklerine dikkat edilerek seçilmesi
 - İstenmeyen ısı kayıpları veya ısı kazançları en alt düzeyde olacak şekilde projelendirilmesi ve uygulamanın projeye uygun olarak gerçekleştirilmesinin sağlanması
 - İnşaa ve montaj aşamasında enerji verimliliği ile ilgili ölçüm cihazlarının temin ve monte edilmesi
 - Yenilenebilir enerji, ısı pompası ve kojenerasyon uygulamalarının analiz edilmesi
 - Aydınlatmada yüksek verimli armatür ve lambaların, elektronik balastların, aydınlatma kontrol sistemlerinin kullanılması ve gün ışığından daha fazla yararlanılması
 - Enerji tüketen veya dönüştüren ekipmanlar için ilgili mevzuat kapsamında tanımlanan asgari verimlilik kriterlerinin sağlanması
 - Camlamada düşük yayınımlı ısı kontrol kaplamalı çift cam sistemlerinin kullanılması

Enerji verimliliği etüt çalışmaları aşamaları :

Ön Enerji Etüdü
Ön enerji etüdünde öncelikli önlemlere göre gerekli veriler toplanır. Ön görüşme ve bazı temel verilerin toplanması ile çalışmanın çerçevesi belirlenen tesiste, teknik personelden oluşan ekip, tesisin durumuna göre 1-3 hafta arasında bir süre ile veri toplamakta ve çeşitli ölçümler yapmaktadır.  

Detaylı Enerji Etüdü

Yönetmelik ekinde belirtilen cihazlarla ölçümler yapılır. Bu çalışmalar sırasında enerji dönüşümünün olduğu yerlerde, yoğun enerji tüketen cihazlarda ve bunların bulunduğu bölümlerde ölçümler alınmaktadır.  


Raporlama 

Yapılan ölçümlere göre değerlendirme ve sonuç analiziyle raporlar hazırlanmaktadır. 
Yapılan ölçüm sonuçları ve toplanan bilgiler değerlendirilerek işletmenin mevcut durumu ve enerji tasarruf potansiyeli, boyut ve önlemler olarak belirlenip rapor halinde sunulmaktadır