Düzce Enerji Kimlik Belgesi

Proje İçin Lütfen İletişime Geçiniz.
0,10 € vergi hariç

ENERJİ KİMLİK BELGESİ HAZIRLAMA M2 ÜCRETİMİZ 30 KURUŞTUR.

( PROJE BÜYÜKLÜĞÜNE GÖRE GEREKLİ İSKONTOLAR UYGULANACAKTIR )

27075 Sayılı Bina Enerji Performans yönetmeliğine göre, yeni binalar için hazırlanan yapı projeleri kapsamında proje müellifleri tarafından , mevcut binalar için ise 1000 m² ve üzeri olması şartına göre Enerji Kimlik belgesi düzenlenir.

Enerji kimlik belgesinde binanın enerji ihtiyacı, yalıtım özellikleri, ısıtma ve/veya soğutma sistemlerinin verimi ve binanın enerji tüketim sınıflandırması ile ilgili bilgiler asgarî olarak bulundurulur. Mücavir alan dışında kalan ve toplam inşaat alanı bin (1000 m²) metrekareden az olan binalar için enerji kimlik belgesi düzenlenmesi zorunlu değildir. Enerji Kimlik Belgesi aşağıdaki esaslar çerçevesinde hazırlanır.

 1- Enerji Kimlik Belgesi düzenlenirken EN 15217 standardına uyulur.

 2- Enerji Kimlik Belgesi düzenleme tarihinden itibaren 10 yıl geçerlidir. Bu sürenin sonunda Enerji Kimlik Belgesi hazırlanılacak bir rapor doğrultusunda yeniden düzenlenir.

 3- Enerji Kimlik Belgesi, binalar için yönetmelikte belirlenmiş formata göre düzenlenir.


 4- Enerji Kimlik Belgesi, enerji kimlik belgesi vermeye yetkili kuruluş tarafından hazırlanır ve Belediyeler tarafından onaylanır. Bu belge, yeni binalar için yapı kullanma izin belgesinin ayrılmaz bir parçasıdır.
Enerji Kimlik Belgesi, toplam kullanım alanı 1.000 m² ve üzerinde olan mevcut binalar ve işletmeye alınan yeni binalar için aşağıda belirtilen bilgileri içerecek şekilde düzenlenir.

 - Bina ile ilgili genel bilgiler,
 - Düzenleme ve düzenleyen bilgileri,
 - Binanın kullanım alanı ( m² ),
 - Binanın kullanım amacı,
 - Binanın ısıtılması, soğutulması, iklimlendirmesi, havalandırması ve sıhhi sıcak su temini için kullanılan enerjinin miktarı (kWh/yıl),
 - Tüketilen her bir enerji türüne göre yıllık birincil enerji miktarı (kWh/yıl),
 - Binaların kullanım alanı başına düşen yıllık birincil enerji tüketiminin, A ile G arasında değişen bir referans ölçeğine göre sınıflandırılması,
 - Nihai enerji tüketiminin oluşturduğu sera gazlarının kullanım alanı başına yıllık miktarı (kg CO2/m² -yıl),
 - Binaların kullanım alanı başına düşen yıllık sera gazı salımının, A ile G arasında değişen bir referans ölçeğine göre sınıflandırılması (kg CO2/ m² -yıl),
 - Binanın aydınlatma enerjisi tüketim değeri,
 - Birincil enerji tüketimine göre, belirlenen enerji sınıfı,
 - Nihai enerji tüketimine göre, belirlenen sera gazları emisyonu sınıfı gösterilir.

 1- Enerji Kimlik Belgesinin bir nüshası bina sahibi, yöneticisi, yönetim kurulu ve/veya enerji yöneticisince muhafaza edilir, bir nüshası da bina girişinde rahatlıkla görülebilecek bir yerde asılı bulundurulur. Ayrıca bina veya bağımsız bölüm satıldığında veya kiraya verildiğinde, mal sahibi tarafından alıcı veya kiracıya binanın Enerji Kimlik Belgesi de verilir.


 2- Enerji Kimlik Belgesi, binanın yıllık enerji ihtiyacının değişmesine yönelik herhangi bir uygulama yapılması halinde bu Yönetmeliğe uygun olacak şekilde yenilenir.


 3- Enerji Kimlik Belgesi, binanın tamamı için hazırlanabileceği gibi, isteğe bağlı olarak, kat mülkiyetini haiz her bir bağımsız bölüm veya farklı kullanım alanları için ayrı ayrı düzenlenebilir.

 4-Hesaplarda kullanılan yüzey alanlarının elde edilme yöntemi, enerji dönüşüm katsayıları, nihai enerjilerin birincil enerjiye dönüştürülmesi ve enerji tüketimleri ölçeği, nihai enerji tüketimleri, sera gazı emisyonlarına dönüştürme katsayıları ve karbondioksit emisyonu, Enerji Kimlik Belgesinin ekleri olarak proje kapsamında hazırlanır.


 5- Sera gazı emisyonları dönüşüm katsayıları nihai enerji tüketimi başına kg CO2 olarak ifade edilir.